8.900.000 تومان %11

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.