3.900.000 تومان %14

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.