9.800.000 تومان %19

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.