3.900.000 تومان %3

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.