59.000 تومان %27

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.