39.900.000 تومان %21

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.