35.500.000 تومان %12

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.