86.500.000 تومان %4

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.