81.900.000 تومان %9

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.