190.000 تومان

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.