3.250.000 تومان %8

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.