5.800.000 تومان %18

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.