3.400.000 تومان %32

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.