3.300.000 تومان %6

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.