5.450.000 تومان %10

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.