18.200.000 تومان %5

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.