12.100.000 تومان %7

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.