70.000 تومان %30

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.