79.000 تومان %13

این کالا دارای کارت ضمانت اصالات و کیفیت رایا آسانسور میباشد.