فروش سیم بکسل آسانسور با توجه به اهمیت این قطعه در آسانسور ، مهم ارزیابی می شود.این قطعه از آسانسور با بسیاری از قطعات اصلی آسانسور مانند موتور آسانسور و تابلو فرمان آسانسور در ارتباط مستقیم است.سیم بکسل آسانسور یکی از اصلی ترین قطعات آسانسور است که در مرحله مکانیکال آسانسور مورد نصب و راه اندازی قرار می گیرد.

فروش سیم بکسل آسانسور

 جنس سیم بکسل در قسمت سیم بکسل آسانسور بسیار مهم است.در آسانسور معمولا از سیم بکسل های مغز فولاد و مغز کنف استفاده می شود.باید به این نکته توجه نمود استفاده از سیم بکسل های مغز فولادی به دلیل استحکام بیشتر ، به سازندگان ساختمان و نصابان آسانسور بیشتر توصیه می گردد.در آسانسور سیم بکسل های نمره 10 و سیم بکسل نمره 6 بسیار مورد استفاده می گردد.اما سیم بکسل نمره 10 بیشترین استفاده را در آسانسور دارد.