پرسش در مورد محصول #825

در ها ۵۵ ک شما اعلام مکنید ۶۴ کیلو چه جوابی دارید