پرسش در مورد محصول #51973

ورق استیل۴۳۰ وارداتی ازنوع نگیر هست وایا با رطوبت بالای جنوب سازگاری دارد؟