پرسش در مورد محصول #21689

سلام مایک اسانسور با موتور ساسی ایرانی داریم که فکها درست عمل نمیکند و بوبین درطرفین سر جای خود قرارگرفته