پرسش در مورد محصول #2114

درایو را جدا میتوان نصب کرد؟
اسانسور مدل ۱۲ سال پیش بوده و درایو ندارد.